Skip to content

Splošni pogoji najema

Splošni pogoji najema Tourne Mobil

SPLOŠNI POGOJI

Ti splošni pogoji za najem avtodoma (v nadaljnjem besedilu splošni pogoji) so sestavni del vsake pogodbe o najemu avtodoma (v nadaljnjem besedilu najemna pogodba), sklenjene med najemnikom in podjetjem TALON, d.o.o., Dorfarje 17, 4209 Žabnica, kot najemodajalcem.

1. OSNOVNI POGOJI NAJEMA
Avtodom lahko najame in vozi oseba, ki:
– se izkaže z osebnim dokumentom in kreditno kartico (oz. predloži veljaven: 1. OSEBNI DOKUMENT S SLIKO, 2. VOZNIŠKO DOVOLJENJE);
– ima veljavno vozniško dovoljenje B kategorije najmanj 3 leta in je starejša od 23 let;
– je državljan Republike Slovenije;
– je izkušen voznik in se zaveže, da bo z avtodomom ravnal kot dober gospodar;
– je redno zaposlen ali upokojenec;
– s podpisom najemne pogodbe izjavlja, da je dal najemodajalcu popolnoma točne podatke.
Avtodom lahko upravljajo le osebe, ki so v pogodbi o najemu navedene kot najemniki oz. vozniki avtodoma. Avtodoma ni dovoljeno dajati v podnajem ali v uporabo drugim osebam. Pri potovanju izven meja EU je obvezno dovoljenje za vožnjo vozila v tujini, ki ga izdaja AMZS. Veljavnost vozniškega dovoljenja mora trajati najmanj do konca najema. Za najem avtodoma je vozilo potrebno rezervirati. Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dovoljenja lastnika avtodoma.
Najem prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank najemne pogodbe in primopredajnega zapisnika, plačila celotnega zneska najema ter plačila varščine. Najem se konča s podpisom obeh pogodbenih strank primopredajnega zapisnika, poravnavi morebitnih dodatnih stroškov, ter vračilom upravičene kavcije.
S podpisom najemne pogodbe oz. plačila varščine najema ob rezervaciji se šteje, da je najemodajalec seznanjen s temi splošnimi pogoji, ki so sestavni del pogodbe.

2. POSTOPEK NAJEMA AVTODOMA

2.1. Rezervacija avtodoma
Potencialni najemnik določi obdobje, v katerem želi najeti avtodom. Z vplačilom 600,00 EUR varščine si najemnik zagotovi želeni prosti termin oz. rezervacijo. V primeru, da je avtodom v tem obdobju prost, najemodajalec napiše predračun, ki mora biti v celoti plačan do datuma zapadlosti. Do datuma zapadlosti predračuna najemodajalec drugim strankam ne ponuja obdobja, v katerem želi potencialni najemnik najeti avtodom. Najemna pogodba se sklene ob prevzemu vozila. Najemnik mora ob rezervaciji posredovati najemodajalcu okvirno pot, seznam potnikov in fotokopije osebnih dokumentov (osebnih izkaznic oziroma potnih listov) ter veljavnih vozniških dovoljenj vseh voznikov avtodoma. S tem si najemnik zagotovi rezerviran termin in se strinja s splošnimi pogoji najema. Najemnina se poravna najkasneje 10 dni pred predvidenim datumom najema avtodoma, sicer se šteje rezervacija za odpovedano.
V ceno najema avtodoma je vključena vsa osnovna oprema, ki je potrebna za potovanje (Priloga 1 – Spisek opreme).

2.2. Odpoved rezervacije avtodoma
Pri odpovedi rezervacije avtodoma s strani najemnika se vplačana kavcija oz. rezervacija ne vrača.
Zaračunajo se dodatni stroški, ki znašajo v primeru:
– odpovedi več kot 60 dni pred predvidenim datumom najema avtodoma: brez dodatnih stroškov;
– odpovedi 60 do 30 dni pred predvidenim datumom najema avtodoma: 20% najemnine;
– odpovedi 30 do 20 dni pred predvidenim datumom najema avtodoma: 30% najemnine;
– odpovedi 20 do 10 dni pred predvidenim datumom najema avtodoma: 40% najemnine;
– odpovedi 10 do 1 dan pred predvidenim datumom najema avtodoma: 50% najemnine.
V primeru predčasne prekinitve najema oziroma ne prevzem avtodoma s strani najemnika ima najemodajalec pravico obdržati celotno vplačano kavcijo oziroma najemnino.

2.3. Varščina
Ob rezervaciji avtodoma je najemnik dolžan deponirati varščino v višini 600,00 EUR zaradi pokrivanja naslednjih dodatnih stroškov:
– 1% odbitne franšize in izgube bonusa pri kasko zavarovanju zaradi prometne nezgode;
– poškodb, ki niso vključene v kasko zavarovanje avtodoma;
– neupravičenega koriščenja asistence Peugeot;
– manjših zunanjih in notranjih poškodb na avtodomu;
– manjkajoče in poškodovane opreme;
– stroškov čiščenja zaradi vrnitve neočiščenega avtodoma;
– stroškov goriva zaradi vrnitve avtodoma s praznim rezervoarjem;
– potnih stroškov za prevoz avtodoma do pooblaščenega servisa.
V primeru pokrivanja kakršnihkoli poškodb ter dodatnih stroškov, ki nastanejo ob vrnitvi avtodoma, najemodajalec vrne najemniku varščino, zmanjšano za vrednost storitve po ceniku dodatnih stroškov (Priloga 2 – Dodatni stroški). V primeru, da varščina ne bi zadoščala za odpravo napak, ima najemodajalec pravico zahtevati doplačilo. Vračilo varščine se zadrži do razrešitve ugotovljenih napak ter poškodb. Vsaka napaka oz. poškodba se obračuna posebej, pri čemer se upoštevajo vsi stroški odprave napak, tudi časovni kakor tudi potni stroški.
V primeru kraje avtodoma se kavcija ne vrne.
Varščina se brezobrestno v celoti vrne najemniku ob podpisu zapisnika o vrnitvi avtodoma, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– avtodom je vrnjen v brezhibnem in čistem stanju;
– avtodom je vrnjen v dogovorjenem roku s polnim tankom goriva;
– vsa oprema in naprave v avtodomu niso poškodovane in normalno delujejo;
– rezervoar odpadne vode in WC kaseta sta izpraznjena.

2.4. Prevzem avtodoma
Avtodom se prevzame na naslovu: Talon, d.o.o., Dorfarje 17, 4209 Žabnica po vnaprej dogovorjeni točni uri. Prvi in zadnji dan najema se skupaj štejeta kot en dan. Proti doplačilu 50,00 EUR je možna dostava avtodoma na najemnikov naslov (do 20 km).
Avtodom se prevzame s polnim rezervoarjem za gorivo, polno posodo za čisto vodo, s prazno posodo za odpadno vodo in s prazno ter čisto WC kaseto. Ob prevzemu se pregleda celoten avtodom (oprema, mehanika, karoserija, motor, itd), preveri se delovanje naprav v avtodomu in sestavi zapisnik o oddaji avtodoma. Vse pomanjkljivosti, manjkajoča oprema in morebitne poškodbe se dokumentirajo v zapisniku. (Priloga 3 – Zapisnik) Najemodajalec predstavi najemniku delovanje naprav v avtodomu in opozori na posebnosti pri vožnji ter uporabi. Ob prevzemu avtodoma se sklene najemna pogodba, najemnik pa mora imeti svoje veljavno vozniško dovoljenje in osebni dokument s seboj.

2.5. Vrnitev avtodoma
Avtodom se vrne na naslov: Talon, d.o.o., Dorfarje 17, 4209 Žabnica najkasneje do 10. ure, razen če se najemodajalec in najemnik dogovorita drugače. Proti doplačilu 50,00 EUR je možna vrnitev avtodoma na najemnikovem naslovu (do 20 km). Pri vrnitvi avtodoma pred iztekom najemne pogodbe velja cena, ki je bila določena v najemni pogodbi. V primeru nepravočasne vrnitve avtodoma se zaračuna zamudnina po ceniku (Priloga 4 – Zamudnina). Avtodom se vrne očiščen, s polnim rezervoarjem za gorivo, prazno posodo za čisto vodo ter izpraznjeno posodo za odpadno vodo in izpraznjeno ter čisto WC kaseto. V kolikor rezervoar za gorivo ni poln,se najemniku zaračuna stroške goriva za poln rezervoar, če najemnik vrne avtodom neočiščen ali slabo očiščen je dolžan plačati najemodajalcu: 50,00 EUR dalje za zunanje čiščenje, 60,00 EUR dalje za notranje čiščenje in 60,00 EUR dalje za čiščenje WC-ja, v primeru da je avtodom zelo umazan pa se stroški čiščenja povišajo za 300,00 EUR. Ob vrnitvi avtodoma se opravi pregled vozila: ugotovi se stanje avtodoma ter opreme, pregleda delovanje vseh naprav. Najemnik odgovarja za vse poškodbe in pomanjkljivosti, ki so nastale v času najema. V primeru ugotovitve kakršnihkoli dodatnih stroškov, ki lahko nastanejo ob vrnitvi avtodoma, najemodajalec vrne najemniku varščino, zmanjšano za vrednost storitve dodatnih stroškov po ceniku (Priloga 2 – Dodatni stroški).

3. ODGOVORNOST NAJEMNIKA

3.1. Vožnja avtodoma
Najemnik avtodoma mora z vozilom ravnati kot skrben in vesten gospodar. Z avtodomom lahko upravljajo samo najemnik in osebe, ki so navedene v pogodbi. Vsa določila splošnih pogojev, s katerimi se določa ravnanje najemnika z avtodomom in njegova odgovornost, so obvezujoča tudi za vsakega voznika avtodoma, ki je kot tak naveden v pogodbi o najemu avtodoma. Najemnik mora upoštevati cestnoprometne predpise, sicer v primeru morebitne nesreče nastopijo dodatne težave z zavarovalnico, ki bodo v tem primeru izključno
breme najemnika. Morebitne kazni za cestnoprometne prekrške gredo izključno v breme najemnika, tudi v primeru, ko kazen prispe po pošti, po vrnitvi avtodoma najemodajalcu. Najemnik kot voznik se zavezuje, da pred in med vožnjo ne bo užival alkoholnih pijač in ne bo vozil pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti (zdravila ali mamila).

3.2. Ravnanje najemnik
Ravnanje najemnika ob nezgodi, poškodbi avtodoma ali okvara avtodoma
Ob nezgodi mora najemnik, v kolikor je to mogoče, najprej poskrbeti za prvo pomoč udeležencev. Najemnik se zavezuje, da bo morebitno škodo na avtodomu pri kakršnikoli nezgodi ali dogodku (zlasti pri prometni nezgodi, vlomu v avtodom, poškodbi avtodoma na parkirišču) obvezno prijavil policiji v državi, v kateri se nahaja ter nemudoma o tem telefonsko obvestil najemodajalca. Najemnik avtodoma je dolžan ob prometni nezgodi sestaviti evropski zapisnik o prometni nezgodi, katerega je dolžan skupaj s skico prometne nezgode predložiti najemodajalcu. V primeru prometne nezgode zaradi vinjenosti oz. zaradi vožnje pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti, krije vse stroške popravila avtodoma najemnik sam.
V primeru okvare avtodoma v času najema poskuša najemnik odpraviti okvaro na najbližjem pooblaščenem servisu. Če okvara ni nastala po krivdi najemnika, le-ta ob vračilu avtodoma predloži originalen račun, ki se mora glasiti na firmo lastnika avtodoma. Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku nastale stroške. Najemnik mora najemodajalca takoj obvestiti o okvari. Najemodajalec se v primeru okvare ne obvezuje nadomestiti vozilo z nadomestnim, niti ne krije nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik. Najemnik se s podpisom pogodbe odpoveduje kakršnemukoli zahtevku.
Najemnik odgovarja za poškodbe na vozilu, ki niso nastale v prometni nesreči in za poškodbe in kazni, ki so posledica nespoštovanja predpisov in zakonov. Vsi posegi v vozilo brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani in zato se stroški popravil ne priznavajo.

3.3. Uporaba avtodoma
Najemnik se zavezuje, da bo avtodom koristil izključno za turistične namene. Najemniku je prepovedana uporaba avtodoma za prevoz nevarnih snovi, eksplozivnih in drugih nevarnih snovi, za prevoz orožja in mamil in drugih prepovedanih sredstev ter za oddajo avtodoma v podnajem.
Z avtodomom je mogoče potovati v vse evropske države, razen v tiste, ki so v vojnem stanju ali je zaradi drugih vzrokov potovanje nezaželeno. V takšne države se lahko potuje le po izrecnem predhodnem dogovoru z najemodajalcem in po plačilu dodatnega kritja zavarovanja s strani najemnika za potovanje v rizično državo.
Najemnik je dolžan upoštevati vsa navodila najemodajalca, proizvajalca, splošne pogoje, navodila varnostnih organov. Najemnik odgovarja za posledice morebitnih kršitev pogodbe in vso škodo, ki nastane po njegovi krivdi.

3.4. Zavarovanje vozila
Najemnik avtodoma odgovarja v vrednosti 1 % odbitne franšize v sklopu kasko zavarovanja za morebitno škodo zaradi njegove krivde in v zvezi s tem najemodajalčevih stroškov izgube bonusa. Najemnik odgovarja v celoti za škodo voznika, ki nima pooblastila za vožnjo na podlagi najemne pogodbe, zaradi preseženega tovora in ostalih primerov nedovoljene uporabe avtodoma.
Najemnik mora ob vsakokratni zapustitvi vozila, avtodom in ostale ključavnice vedno zakleniti. Najemnik se obvezuje, da bo dokumente in ključe avtodoma ob zapustitvi le-te nosil s seboj in pazil, da vse vrednote ne bo puščal na vidnih mestih saj tako privablja vlomilce, prav tako mora paziti kje in kako zapušča avtodom kajti v primeru kraje oziroma odtujitve avtodoma odgovarja in krije vse stroške najemnik sam. V tem primeru se kavcija najemniku ne vrne!

4. ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA

Najemodajalec skrbi, da je avtodom ob oddaji v najem brezhiben, brez kakršnekoli okvare, ki bi lahko povzročil nezgodo. Najemodajalec ne odgovarja za stvari, ki so bile puščene ali pozabljene v avtodomu. V primeru višje sile, poškodovanega ali nevoznega avtodoma se najemodajalec in najemnik dogovorita za drug termin najema avtodoma oziroma se že vplačani znesek najemnine brezobrestno vrne.

5. PREPOVEDI

V avtodomu je strogo prepovedano kaditi in s seboj jemati hišne ljubljenčke. Za vsak ugotovljeni prekršek se za vsakega posebej najemniku zaračuna 300,00 EUR.

6. REŠEVANJE SPOROV

Vse spore v zvezi z najemom in temi splošnimi pogoji poskušata najemnik in najemodajalec rešiti sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče pa je za reševanje spora pristojno sodišče v Kranju.

Najemnik:                                                                                                  Najemodajalec:
Talon, d.o.o.